1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία CARNER A.E.» η οποία εδρεύει στον Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Προέκταση Μαιάνδρου, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ιωάννη Συμεωνίδη  (εφεξής «η Διοργανώτρια»), προκηρύσσει Διαγωνισμό με την ονομασία «Carner Διαγωνισμός στο Facebook» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας της στο «Facebook», υπό τη διεύθυνση «https://www.facebook.com/carner.gr/» , καθώς και www.carner.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

2. Στο Διαγωνισμό μπορούν συμμετάσχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 14 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορεί να κληθούν να παράσχουν την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πάντως κατά τον χρόνο παραλαβής των δώρων που θα δοθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της εταιρείας «ΑUTO GS AE», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι πρώτου βαθμού.
4. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.
5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο διαγωνισμό στο facebook.
6. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και να μπει σε κλήρωση για να κερδίσει δώρα, δια της καταχωρήσεως μίας ή περισσότερων προτάσεων ως κατωτέρω, εφ’ όσον:
α) διατηρεί ενεργό λογαριασμό χρήστη («account») στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (υπό τη διεύθυνση «www.facebook.com») και
β) έχει δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του «Facebook», ότι είναι «θαυμαστής» («fan») της Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας
γ) έχει κάνει σχόλιο στην ανάρτηση στο διαγωνισμό μας στο facebook και 
8. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει δώρο δια της κληρώσεως, μία (1) μόνο φορά.
9. Μετά την παρέλευση της διάρκειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Ωραιόκαστρο Θεσσσαλονίκης, επί της Προέκτασης Μαιάνδρου Τ.Κ. 57013, παρουσία του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

δ) και έχει κάνει "share" την ανάρτηση του διαγωνισμού

7. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.10. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί με το όνομα χρήστη που χρησιμοποιεί στο «Facebook» στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και θα ειδοποιηθεί με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον λογαριασμό που διατηρεί στο «Facebook». 
11. Οι Νικητές θα δικαιούνται να αποδεχθούν το δώρο τους, απαντώντας ηλεκτρονικά στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μήνυμα και δίδοντας τα στοιχεία τους, εντός ενός (1) μηνός από την αποστολή σε αυτούς του αρχικού ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος. Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο Νικητής δεν έχει απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο στο ηλεκτρονικό μήνυμα που του έχει σταλεί ή ο λογαριασμός του στο «Facebook» παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία ή απενεργοποιηθεί, καθώς επίσης και αν έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του ή αν η διεύθυνσή του δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, χάνει κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί των συγκεκριμένων δώρων και αυτά παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας,η οποία δικαιούται να τα αξιοποιήσει ή να τα διαθέσει περαιτέρω όπως επιθυμεί. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στην Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής εκ μέρους των Νικητών ή μη λήψη του μηνύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από την Διοργανώτρια.

12. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση αυτών ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω δώρα. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
13. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.
14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω των ιστοσελίδων «https://www.facebook.com/carner.gr/» ή/και «www.carner.gr». Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.
16. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.
17. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην ανωτέρω Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους Συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην ανωτέρω Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@carner.gr, προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.
18. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμόκαταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
19. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
20. Οι Συμμετέχοντες δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.
21. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών που αναφέρονται ανωτέρω (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, όνομα χρήστη (username) που χρησιμοποιούν στο «Facebook», τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την προώθηση πωλήσεων αγαθών της Διοργανώτριας. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά παροχή άδειας χρήσεως των προσωπικών αυτών δεδομένων από τους Συμμετέχοντες προς τη Διοργανώτρια. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του με τoν κο Δαρρά Αθανάσιο(οδός Τσιμισκή 6, ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 260222 e-mail adaras@geodar.gr , υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.
22. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
23. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «info@carner.gr».
24. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στην απ’ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω των ιστοσελίδων «https://www.facebook.com/carner.gr/» και «www.carner.gr».